Payasams

Learn to make payasams :

  • Karikku payasam(tender coconut payasam)
  • Payar parippu payasam
  • Ada pradaman
  • Palada payasam